Rozwiązania na miarę twoich potrzeb

RODO

Szanowni Państwo,

w związku z tym, że od 25 maja 2018 r. zastosowanie ma Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane też dalej: RODO, niniejszym przekazujemy informacje dotyczące Państwa danych osobowych, które przetwarzamy.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania lub zachowania relacji biznesowych, a zatem w celu związanym z realizacją składanych przez Państwa zamówień i podpisanych umów, w celu marketingu bezpośredniego, by dostarczać dopasowane do Państwa potrzeb aktualne informacje o naszych produktach i usługach, ponadto w celach tworzenia statystyk i analiz wyłącznie na potrzeby własne, a także w celach księgowych i archiwalnych.

Jednocześnie podkreślamy, że:

  1. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych, ich poprawiania i wycofania.
  2. Nie sprzedajemy Państwa danych osobowych jakimkolwiek podmiotom.
  3. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem  Państwa danych osobowych (zwanym też dalej: Administratorem) jest nasza firma: AGRO-SUR Sp. z o.o. i Wspólnicy spółka komandytowa, z siedzibą: Ul. Kościuszki 231a/1, 42-582 Rogoźnik, NIP: 625 240 99 38

  1. INFORMACJA O POZYSKANIU DANYCH

Przetwarzane przez nas Państwa dane osobowe otrzymaliśmy od  Państwa dobrowolnie podczas rozmów telefonicznych, spotkań na targach ogrodniczych, spotkań w Państwa gospodarstwie ogrodniczym, podczas dokonania wpisu na naszej stronie bądź w związku z innymi działaniami dokonywanymi przez Państwa np. zakup towarów, usług w naszej firmie.

III. CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA ORAZ OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

AGRO-SUR Sp. z o.o. i wspólnicy sp. komandytowa  przetwarza i będzie przetwarzała Państwa dane osobowe do prowadzenie z Państwem negocjacji handlowych zmierzających do ewentualnego podpisania i następnie realizacji zawartej z Państwem umowy lub umów, na jedną lub kilka usług lub produktów oferowanych przez AGRO-SUR Sp. z o.o. i wspólnicy sp. komandytowa, do celów statystycznych mierzących dane ekonomiczne AGRO-SUR Sp. z o.o. i wspólnicy sp. komandytowa  (takie jak np.: wyniki sprzedaży) oraz do celów archiwalnych dotyczących informacji o Klientach obsłużonych przez AGRO-SUR Sp. z o.o. i wspólnicy sp. komandytowa  (w tym przechowywania referencji od Klientów), a także dla ewentualnej windykacji i dochodzenia roszczeń przed Sądem, a także przez czas, w którym AGRO-SUR Sp. z o.o. i wspólnicy sp. komandytowa jest obowiązana do przechowywania dokumentów sprzedaży ( tj. do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, przy czym zobowiązanie podatkowe przedawnia się w terminie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 86 § 1 w zw. z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.). Po upływie wskazanych okresów czasu Państwa dane zostaną przez AGRO-SUR Sp. z o.o. i wspólnicy sp. komandytowa  zanonimizowane i będą przechowywane (przetwarzane)  wyłącznie do celów statystycznych i historycznych.

AGRO-SUR Sp. z o.o. i wspólnicy sp. komandytowa  będzie przechowywać Państwa dane do celów marketingu własnych produktów i usług oraz produktów i usług innych podmiotów (polegających m.in. na wysłaniu informacji o nowych produktach czy usługach oraz promocjach) do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.

  1. ODBIORCY DANYCH

Kategoriami odbiorców, którym Państwa dane osobowe zostały lub zostaną powierzone tylko w celu wykonania umowy przez AGRO-SUR Sp. z o.o. i wspólnicy sp. komandytowa są  osoby trzecie związane np. z należytym wykonaniem zawartej z Państwem umowy

  1. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DOTYCZĄ PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych (jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane, mogą Państwo zażądać, abyśmy je usunęli), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (mogą Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwa działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (mają Państwo prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej cofnięciem).

Wyżej wymienione prawa można zrealizować poprzez kontakt z nami pod adresem email: bok@agrosur.com.pl lub w naszej siedzibie: AGRO-SUR Sp. z o.o. i Wspólnicy spółka komandytowa, z siedzibą: Ul. Kościuszki 231a/1, 42-582 Rogoźnik, NIP: 625 240 99 38.

Z poważaniem

Zarząd Firmy AGRO-SUR Sp z o.o. Sp. k.

Strona Główna